DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE NA FINANSOWANIE
POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)Czym jest BUR?
Baza Usług Rozwojowych jest ogólnopolską, bezpłatną bazą internetową zawierającą listę usług rozwojowych dla firm – spis dofinansowanych kursów, szkoleń, usług doradczych i coachingowych oraz usług e-learningowych. Baza ta, prowadzona przez Polską Agnecję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), skierowana jest do mikro (do 10osób), małych (do 50 osób), średnich (do 250 osób) przedsiębiorców po to , aby ułatwić znalezienie oferty, jakiej aktualnie poszukują. Dzięki temu, że wszystkie firmy oferujące usługi w ramach BUR przeszły pomyślną certyfikację jakości tych świadczeń, przedsiębiorca ma pewność, że otrzymuje usługę o najwyższej jakości, przygotowaną rzetelnie pod dane zagadnienie. Korzytając z ekspertów, coachów, mówców których ta praca to pasja, jednocześnie płacąc ułamek tej wartości, gdyż dofinansowanie sięga nawet 80% w zależności od wielkości firmy.


Kto może skorzystać z usług rozwojowych?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski (dofinansowanie zarówno dla właścicieli firm, jak i ich pracowników) spełniające określone kryteria. Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:
- Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR;
- Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR;
- Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR.
Często firmy łączą taką formę z integracją, gdyż to pozwala w spokojny, wyczerupujący sposób rozwinąć pełnię zagadnienia. Im większa grupa tym lepiej, lecz nie więcej niż jednorazowo 20 osób, gdyż chodzi o indywidualność, przejrzystość oraz dotarcie do każdego uczestnika.

Dofinansowanie, w jakie formie:
Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe*, czyli:
- szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie;
- kursy poszerzające w dzedzinach przydatnych w firmie;
- studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA;
- doradztwo; - mentoring i coaching;
- e-learning.
* Zależnie od regulaminu operatora w danym województwie

Dofinansowanie, jak uruchomić
Co musisz zrobić krok po kroku? WYPEŁNIJ ANKIETĘ Z ZAŁĄCZNIKA

- Skontaktuj się z Ekspertem CSA &Partnerzy i przedstaw swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące szkoleń
- zweryfikujemy dla Ciebie możliwość uzyskania dofinansowania dla Twojej Firmy;
- Wspólnie przygotujemy wniosek o dofinansowanie, wraz z niezbędnymi załącznikami;
- Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisujesz umowę z Operatorem:
- Wybierz interesujące Cię szkolenie CSA &Partnerzy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR);
- Po zrealizowanej usłudze wypełnij ankietę na stronie Bazy Usług Rozwojowych;
- Na sam koniec CSA &Partnerzy wystawia fakturę za zrealizowaną usługę, którą przekażesz Operatorowi, aby dokonać rozliczenia. Przeprowadzimy procedury za klienta, angażując jego czas w minimalnym stopniu

Operatorzy BUR
W każdym województwie istnieje jeden lub kilku Operatorów BUR. Są to podmioty odpowiedzialne za rozdzielania środków pomiędzy wnioskodawców. Operatorzy decydują o przyznaniu lub nie przyznaniu środków na realizację usługi rozwojowej na podstawie przedłożonej przez przedsiębiorstwo dokumentacji aplikacyjnej. Czas oceny wniosków uwarunkowany jest przez operatora, lecz nie trwa on dłużej niż 60 dni.Dofinansowanie w województwie śląskim – warunki

- Zgłoszeni pracownicy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę lub zlecenie;
- Umowy z pracownikami muszą być zawarte minimum 3 miesiące przed złożeniem wniosku aplikacyjnego u operatora;
- Umowy o dzieło i B2B nie są objęte wsparciem BUR;

Dofinansowanie dla firm odpowiednio wynosi:
- mikro - 80% , do 10 pracowników
- mały - 70 % , do 50 pracowników
- średni - 50% , do 250 pracowników

Wnioskodawca może zwiększyć swoje dofinansowanie o dodatkowe 10% (jednak nie więcej niż 80% w sumie), jeśli: 1. Przedsiębiorstwo osiąga przychody z działalności w ramach co najmniej jednej z branż: - kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczne oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
- z grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna ,I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz P. Edukacja,
- o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja. Jeśli wskazano TAK, podać odpowiedni nr PKD.

2. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
3. Przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;
4. Przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%;
5. Przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

Dofinansowanie dla pracowników jeśli:
- Osoba z potwierdzoną niepełnosprawnością,
- Osoba w wieku powyżej 50 lat w dniu uczestnictwa w usłudze rozwojowej.
- Osoba o niskich kwalifikacjach (oznacza wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa).

Kim jesteśmy?
Nasz zespół składa się z ekspertów posiadających szeroki wachlarz kwalifikacji i kompetencji, potwierdzony wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym , zarówno na gruncie naukowym, jak i praktycznym. Wiedza, przygotowanie merytoryczne i umiejętności pozwalają nam na świdczenie usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami klientów. My u klientów jesteśmy na co dzień, widzimy duże potrzeby od technicznych, projektowych po merytoryczne, finansowe i legislacyjne. Organizacja szkoleń z praktycznie każdego tematu nie stanowi dla nas problemu. Wszystkie usługi każdorazowo są dostosowane do zamawiającego oraz specyfiki działalności jego firmy, a także prowadzone z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, biznesowych czy organizacyjnych. Trzon stanowią praktycy jak i środowisko akademickie – m.in.. Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica czy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, co pozwala nam szeroko i wyczerpująco spojrzeć na wybrany temat, ale także mamy kontakty z ekspertami z wielu dziedzin w kraju i za granicą, dzięki czemu nie boimy się pokazać firmie że poza samymi szkoleniami możemy wykonać również część pracy, gdyż powtarzamy wielokrotnie że tylko praktyka w połączeniu z wiedzą daje najlepsze efekty. Zaufaj Najlepszym! My to udowodnimy!

U nas masz wybór

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIE NA FINANSOWANIE
POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)Czym jest BUR?
Baza Usług Rozwojowych jest ogólnopolską, bezpłatną bazą internetową zawierającą listę usług rozwojowych dla firm – spis dofinansowanych kursów, szkoleń, usług doradczych i coachingowych oraz usług e-learningowych. Baza ta, prowadzona przez Polską Agnecję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), skierowana jest do mikro (do 10osób), małych (do 50 osób), średnich (do 250 osób) przedsiębiorców po to , aby ułatwić znalezienie oferty, jakiej aktualnie poszukują. Dzięki temu, że wszystkie firmy oferujące usługi w ramach BUR przeszły pomyślną certyfikację jakości tych świadczeń, przedsiębiorca ma pewność, że otrzymuje usługę o najwyższej jakości, przygotowaną rzetelnie pod dane zagadnienie. Korzytając z ekspertów, coachów, mówców których ta praca to pasja, jednocześnie płacąc ułamek tej wartości, gdyż dofinansowanie sięga nawet 80% w zależności od wielkości firmy.


Kto może skorzystać z usług rozwojowych?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski (dofinansowanie zarówno dla właścicieli firm, jak i ich pracowników) spełniające określone kryteria. Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:
- Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR;
- Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR;
- Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR.
Często firmy łączą taką formę z integracją, gdyż to pozwala w spokojny, wyczerupujący sposób rozwinąć pełnię zagadnienia. Im większa grupa tym lepiej, lecz nie więcej niż jednorazowo 20 osób, gdyż chodzi o indywidualność, przejrzystość oraz dotarcie do każdego uczestnika.

Dofinansowanie, w jakie formie:
Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe*, czyli:
- szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie;
- kursy poszerzające w dzedzinach przydatnych w firmie;
- studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA;
- doradztwo; - mentoring i coaching;
- e-learning.
* Zależnie od regulaminu operatora w danym województwie

Dofinansowanie, jak uruchomić
Co musisz zrobić krok po kroku? WYPEŁNIJ ANKIETĘ Z ZAŁĄCZNIKA

- Skontaktuj się z Ekspertem CSA &Partnerzy i przedstaw swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące szkoleń
- zweryfikujemy dla Ciebie możliwość uzyskania dofinansowania dla Twojej Firmy;
- Wspólnie przygotujemy wniosek o dofinansowanie, wraz z niezbędnymi załącznikami;
- Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisujesz umowę z Operatorem:
- Wybierz interesujące Cię szkolenie CSA &Partnerzy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR);
- Po zrealizowanej usłudze wypełnij ankietę na stronie Bazy Usług Rozwojowych;
- Na sam koniec CSA &Partnerzy wystawia fakturę za zrealizowaną usługę, którą przekażesz Operatorowi, aby dokonać rozliczenia. Przeprowadzimy procedury za klienta, angażując jego czas w minimalnym stopniu

Operatorzy BUR
W każdym województwie istnieje jeden lub kilku Operatorów BUR. Są to podmioty odpowiedzialne za rozdzielania środków pomiędzy wnioskodawców. Operatorzy decydują o przyznaniu lub nie przyznaniu środków na realizację usługi rozwojowej na podstawie przedłożonej przez przedsiębiorstwo dokumentacji aplikacyjnej. Czas oceny wniosków uwarunkowany jest przez operatora, lecz nie trwa on dłużej niż 60 dni.Dofinansowanie w województwie śląskim – warunki

- Zgłoszeni pracownicy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę lub zlecenie;
- Umowy z pracownikami muszą być zawarte minimum 3 miesiące przed złożeniem wniosku aplikacyjnego u operatora;
- Umowy o dzieło i B2B nie są objęte wsparciem BUR;

Dofinansowanie dla firm odpowiednio wynosi:
- mikro - 80% , do 10 pracowników
- mały - 70 % , do 50 pracowników
- średni - 50% , do 250 pracowników

Wnioskodawca może zwiększyć swoje dofinansowanie o dodatkowe 10% (jednak nie więcej niż 80% w sumie), jeśli: 1. Przedsiębiorstwo osiąga przychody z działalności w ramach co najmniej jednej z branż: - kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczne oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
- z grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna ,I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz P. Edukacja,
- o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja. Jeśli wskazano TAK, podać odpowiedni nr PKD.

2. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;
3. Przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%;
4. Przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%;
5. Przedsiębiorstwo, w którym wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

Dofinansowanie dla pracowników jeśli:
- Osoba z potwierdzoną niepełnosprawnością,
- Osoba w wieku powyżej 50 lat w dniu uczestnictwa w usłudze rozwojowej.
- Osoba o niskich kwalifikacjach (oznacza wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne/średnie, w tym ukończone liceum ogólnokształcące; liceum profilowane; technikum; uzupełniające liceum ogólnokształcące; technikum uzupełniające; zasadnicza szkoła zawodowa).

Kim jesteśmy?
Nasz zespół składa się z ekspertów posiadających szeroki wachlarz kwalifikacji i kompetencji, potwierdzony wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym , zarówno na gruncie naukowym, jak i praktycznym. Wiedza, przygotowanie merytoryczne i umiejętności pozwalają nam na świdczenie usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami klientów. My u klientów jesteśmy na co dzień, widzimy duże potrzeby od technicznych, projektowych po merytoryczne, finansowe i legislacyjne. Organizacja szkoleń z praktycznie każdego tematu nie stanowi dla nas problemu. Wszystkie usługi każdorazowo są dostosowane do zamawiającego oraz specyfiki działalności jego firmy, a także prowadzone z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, biznesowych czy organizacyjnych. Trzon stanowią praktycy jak i środowisko akademickie – m.in.. Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica czy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, co pozwala nam szeroko i wyczerpująco spojrzeć na wybrany temat, ale także mamy kontakty z ekspertami z wielu dziedzin w kraju i za granicą, dzięki czemu nie boimy się pokazać firmie że poza samymi szkoleniami możemy wykonać również część pracy, gdyż powtarzamy wielokrotnie że tylko praktyka w połączeniu z wiedzą daje najlepsze efekty. Zaufaj Najlepszym! My to udowodnimy!

Nasi Klienci

Zaufali Nam

CSA&Partnerzy© 2018. All Rights Reserved
Formularz kontaktowy

Szybki Kontakt

Napisz do nas a my
oddzwonimy !

Dojazd do nas
Dane kontaktowe
Biuro firmy
CSA&Partnerzy
Adres:
ul. Płosa 1 lok 32
03-531 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta czynne:
Pon-Pt 9:00-17:00
Infolinia:
22 266 77 88
Adres e-mail:
biuro@csaipartnerzy.pl
CSA&Partnerzy© 2018. All Rights Reserved