Sygnaliści

23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego


W myśl zapisów projektu wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniały min. 50 pracowników lub osiągnęły roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR (aktywa bilansowe 10 mln EUR) będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych.

Zgodnie z założeniami, głównym celem ustawy jest zwiększenie transparentności oraz kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Samozatrudnieni, zleceniobiorcy, a nawet nieopłacani stażyści. Europa otwiera parasol nad sygnalistami


Po wycieku Panama Papers, aferze Cambridge Analytica i innych skandalach, które ujawnili pracownicy firm dopuszczających się nadużyć, Komisja Europejska w końcu zadba o ich ochronę przed zwolnieniem i pozwami pracodawcy


Osłona ma przysługiwać informatorom zatrudnionym w dużych i średnich firmach oraz urzędach państwowych, wojewódzkich i samorządowych w gminach liczących ponad 10 tys. mieszkańców. – Każdy z tych podmiotów będzie musiał stworzyć wewnętrzne procedury informowania o nieprawidłowościach w środowisku pracy. Pracodawca będzie miał m.in. obowiązek zapewnić poufność osobie powiadamiającej o naruszeniach oraz zbadać zgłoszoną przez nią sprawę Jeśli firma nie zareaguje na doniesienia, wówczas sygnalista powinien zwrócić się za pomocą specjalnego kanału do właściwego merytorycznie urzędu krajowego.To, czy potencjalny informator uzyska parasol ochronny, zależy od tego, czego dotyczą jego zarzuty. Ochrona będzie przysługiwać sygnalistom, którzy doprowadzą do ujawnienia przypadków naruszeń prawa unijnego w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, rynek finansowy, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo produktów, prawa konsumentów, ochrona danych osobowych, a także unikanie opodatkowania, zamówienia publiczne oraz przepisy antymonopoloweUstawa wprowadzi obowiązek stosowania procedur antykorupcyjnych dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek sektora publicznego. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przygotowania i efektywnego stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Wśród takich rozwiązań, według ustawodawcy powinny znaleźć się m.in.:

 • opracowanie i skuteczne wdrożenie kodeksu etyki,
 • umieszczanie w umowach klauzul stanowiących, iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych;
 • określenie sposobów/procedur informowania organów o nadużyciach korupcyjnych (tzw. system whistleblowing),
 • szkolenie pracowników i uświadamianie ich w zakresie odpowiedzialności karnej w przypadku dopuszczenia się korupcji,
 • procedury i wytyczne dotyczące otrzymywanych prezentów;
 • wdrożenie wewnętrznych procedur dotyczących otrzymywania prezentów i innych korzyści przez pracowników,
 • przeciwdziałanie tworzeniu „funduszy korupcyjnych”, które umożliwiają finansowanie nieuczciwych płatności,
 • stosowanie w umowach klauzul antykorupcyjnych.


Przepisy ustawy zawierają także 3-letni zakaz zatrudnienia osoby pełniącej funkcje publiczne (po zakończeniu pełnienia funkcji) w podmiocie, wobec którego osoba publiczna podejmowała ważne decyzje, np. brała udział w podejmowaniu decyzji lub rozstrzygnięciu przetarguPrezentowane założenia do projektu ustawy zakładają również konkretne istotne sankcje. W przypadku postawienia zarzutów korupcyjnych osobie działającej w imieniu bądź na rzecz przedsiębiorcy, CBA będzie mogło przeprowadzić kontrolę procedur antykorupcyjnych w danym podmiocie. Ich brak lub pozorność zagrożone będzie sankcją do 10 mln złotych. Kara będzie nakładana przez UOKiK na wniosek CBA. Ukarany podmiot będzie również wykluczony z ubiegania się o zamówienia publiczne przez okres 5 lat.

Osoby pełniące funkcje publiczne, które wbrew zakazom zatrudnią się u przedsiębiorcy, narażają się na kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat, a także zwrot dochodu osiągniętego wbrew zakazowi. Przedsiębiorcy, z kolei, zatrudniający taką osobę mogą otrzymać karę w wysokości do 500 tys. złotych.

Istotne zmiany dla sektora publicznego

Istotne zmiany mają dotknąć sektor publiczny, tzn. pojawią się nowe, ujednolicone wzory oświadczeń majątkowych, rozszerzony zostanie katalog osób zobowiązanych do ich składania, a wszystkie oświadczenia – zgodnie z zapowiedziami – będą jawne i publikowane w BIP z wyjątkiem oświadczeń funkcjonariuszy służb. Projekt ustawy przewiduje dodatkowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, spółek zobowiązanych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Będą one zobowiązane prowadzić rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w formie pisemnej oraz umów cywilnoprawnych, których skutkiem jest wydatkowanie środków pieniężnych przez te podmioty w kwocie co najmniej dwóch tysięcy złotych. Do rejestru umów mają być wprowadzane informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie ustawy.

Ile czasu będą miały przedsiębiorstwa na dostosowanie się do wymagań ustawy?

Zgodnie z art. 135, ustawa wchodzi w życie 1 marca 2018 roku, z wyjątkiem: art. 72 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1, które wchodzą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Artykuły te znajdują się w rozdziale 10 dotyczącym przeciwdziałania praktykom korupcyjnym i dotyczą zagadnienia wdrożenia procedur antykorupcyjnych.

Kompleksowe wdrożenie zapisów nowej ustawy przez CSA&PARTNERZY

 • Poznanie organizacji, jej struktury i potrzeb. Zbadanie rynku głównego na którym działa,w tym zdefiniowanie szczególnych obszarów ryzyka.
 • Przegląd obowiązujących regulacji i zasad korporacyjnych w zakresie pokrywającym się z ustawą.
 • Analiza stanu bieżącego w zakresie stosowanych praktyk antykorupcyjnych, przeciwdziałających nadużyciom czy procedur whistleblowing.


Sygnaliści

23 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego


W myśl zapisów projektu wszystkie firmy, które w ostatnich 2 latach obrotowych zatrudniały min. 50 pracowników lub osiągnęły roczne obroty netto powyżej 10 mln EUR (aktywa bilansowe 10 mln EUR) będą zobowiązane do wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych.

Zgodnie z założeniami, głównym celem ustawy jest zwiększenie transparentności oraz kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Samozatrudnieni, zleceniobiorcy, a nawet nieopłacani stażyści. Europa otwiera parasol nad sygnalistami


Po wycieku Panama Papers, aferze Cambridge Analytica i innych skandalach, które ujawnili pracownicy firm dopuszczających się nadużyć, Komisja Europejska w końcu zadba o ich ochronę przed zwolnieniem i pozwami pracodawcy


Osłona ma przysługiwać informatorom zatrudnionym w dużych i średnich firmach oraz urzędach państwowych, wojewódzkich i samorządowych w gminach liczących ponad 10 tys. mieszkańców. – Każdy z tych podmiotów będzie musiał stworzyć wewnętrzne procedury informowania o nieprawidłowościach w środowisku pracy. Pracodawca będzie miał m.in. obowiązek zapewnić poufność osobie powiadamiającej o naruszeniach oraz zbadać zgłoszoną przez nią sprawę Jeśli firma nie zareaguje na doniesienia, wówczas sygnalista powinien zwrócić się za pomocą specjalnego kanału do właściwego merytorycznie urzędu krajowego.To, czy potencjalny informator uzyska parasol ochronny, zależy od tego, czego dotyczą jego zarzuty. Ochrona będzie przysługiwać sygnalistom, którzy doprowadzą do ujawnienia przypadków naruszeń prawa unijnego w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, rynek finansowy, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo produktów, prawa konsumentów, ochrona danych osobowych, a także unikanie opodatkowania, zamówienia publiczne oraz przepisy antymonopoloweUstawa wprowadzi obowiązek stosowania procedur antykorupcyjnych dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz jednostek sektora publicznego. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przygotowania i efektywnego stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Wśród takich rozwiązań, według ustawodawcy powinny znaleźć się m.in.:

 • opracowanie i skuteczne wdrożenie kodeksu etyki,
 • umieszczanie w umowach klauzul stanowiących, iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych;
 • określenie sposobów/procedur informowania organów o nadużyciach korupcyjnych (tzw. system whistleblowing),
 • szkolenie pracowników i uświadamianie ich w zakresie odpowiedzialności karnej w przypadku dopuszczenia się korupcji,
 • procedury i wytyczne dotyczące otrzymywanych prezentów;
 • wdrożenie wewnętrznych procedur dotyczących otrzymywania prezentów i innych korzyści przez pracowników,
 • przeciwdziałanie tworzeniu „funduszy korupcyjnych”, które umożliwiają finansowanie nieuczciwych płatności,
 • stosowanie w umowach klauzul antykorupcyjnych.


Przepisy ustawy zawierają także 3-letni zakaz zatrudnienia osoby pełniącej funkcje publiczne (po zakończeniu pełnienia funkcji) w podmiocie, wobec którego osoba publiczna podejmowała ważne decyzje, np. brała udział w podejmowaniu decyzji lub rozstrzygnięciu przetarguPrezentowane założenia do projektu ustawy zakładają również konkretne istotne sankcje. W przypadku postawienia zarzutów korupcyjnych osobie działającej w imieniu bądź na rzecz przedsiębiorcy, CBA będzie mogło przeprowadzić kontrolę procedur antykorupcyjnych w danym podmiocie. Ich brak lub pozorność zagrożone będzie sankcją do 10 mln złotych. Kara będzie nakładana przez UOKiK na wniosek CBA. Ukarany podmiot będzie również wykluczony z ubiegania się o zamówienia publiczne przez okres 5 lat.

Osoby pełniące funkcje publiczne, które wbrew zakazom zatrudnią się u przedsiębiorcy, narażają się na kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat, a także zwrot dochodu osiągniętego wbrew zakazowi. Przedsiębiorcy, z kolei, zatrudniający taką osobę mogą otrzymać karę w wysokości do 500 tys. złotych.

Istotne zmiany dla sektora publicznego

Istotne zmiany mają dotknąć sektor publiczny, tzn. pojawią się nowe, ujednolicone wzory oświadczeń majątkowych, rozszerzony zostanie katalog osób zobowiązanych do ich składania, a wszystkie oświadczenia – zgodnie z zapowiedziami – będą jawne i publikowane w BIP z wyjątkiem oświadczeń funkcjonariuszy służb. Projekt ustawy przewiduje dodatkowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorstw państwowych, instytutów badawczych, spółek zobowiązanych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Będą one zobowiązane prowadzić rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w formie pisemnej oraz umów cywilnoprawnych, których skutkiem jest wydatkowanie środków pieniężnych przez te podmioty w kwocie co najmniej dwóch tysięcy złotych. Do rejestru umów mają być wprowadzane informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie ustawy.

Ile czasu będą miały przedsiębiorstwa na dostosowanie się do wymagań ustawy?

Zgodnie z art. 135, ustawa wchodzi w życie 1 marca 2018 roku, z wyjątkiem: art. 72 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1, które wchodzą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Artykuły te znajdują się w rozdziale 10 dotyczącym przeciwdziałania praktykom korupcyjnym i dotyczą zagadnienia wdrożenia procedur antykorupcyjnych.

Kompleksowe wdrożenie zapisów nowej ustawy przez CSA&PARTNERZY

 • Poznanie organizacji, jej struktury i potrzeb. Zbadanie rynku głównego na którym działa,w tym zdefiniowanie szczególnych obszarów ryzyka.
 • Przegląd obowiązujących regulacji i zasad korporacyjnych w zakresie pokrywającym się z ustawą.
 • Analiza stanu bieżącego w zakresie stosowanych praktyk antykorupcyjnych, przeciwdziałających nadużyciom czy procedur whistleblowing.


Nasi Klienci

Zaufali Nam

CSA&Partnerzy© 2018. All Rights Reserved
Formularz kontaktowy

Szybki Kontakt

Napisz do nas a my
oddzwonimy !

Dojazd do nas
Dane kontaktowe
Biuro firmy
CSA&Partnerzy
Adres:
ul. Płosa 1 lok 32
03-531 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta czynne:
Pon-Pt 9:00-17:00
Infolinia:
22 266 77 88
Adres e-mail:
biuro@csaipartnerzy.pl
CSA&Partnerzy© 2018. All Rights Reserved